Εγκύκλιος 4 [Ίνδικτος 2019]

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μᾶς ἀξιώνει καί πάλι φέτος ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ νά εἰσέλθουμε στό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος πού ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου. Γι’ αὐτήν τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή μᾶς ὁμιλοῦν τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας: «Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητής καί Δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον...».

Αὐτόν τόν μῆνα, τόν πρῶτο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἰδιαιτέρως τόν Τίμιο καί πανσεβάσμιο Σταυρό, τό τρόπαιο τῆς νίκης καί τοῦ θριάμβου, τοῦ ὁποίου τήν παγκόσμιο Ὕψωση θά ἑορτάσουμε στίς 14 Σεπτεμβρίου.

Καί καθ΄ ὅλη τήν διάρκεια τῶν δεκαπέντε αὐτῶν ἡμερῶν οἱ εὐλαβεῖς πρόγονοί μας τιμοῦσαν ἰδιαιτέρως τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μέ τίς καθημερινές Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν καί τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τόν Τίμιο Σταυρό, μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, μέ τήν συμμετοχή τους στήν ἀναίμακτη μυσταγωγία, τήν Θεία Λειτουργία, μέ τίς μετάνοιες καί τίς γονυκλισίες, μέ τήν ἐλεημοσύνη καί τήν συγχωρητικότητα, καί μέ ὅλα ἐκεῖνα τά μέσα μέ τά ὁποῖα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὁπλίζει τόν Χριστιανό στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

Καί αὐτό γιατί, ὁ Ζωοποιός Σταυρός εἶναι τρόπαιο νίκης καί σημαία θριάμβου. Εἶναι καί τό μέτρο κρίσεως τῶν ἀνθρώπων κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι ὁ θυρεός τῆς πίστεως. Ταυτόχρονα ὅμως ἔγινε καί ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου.

Γι’ αὐτό καί οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς τονίζουν ὅτι ὀφείλουμε νά προσκυνοῦμε τόν τύπο τοῦ Σταυροῦ, διότι «εἶναι σημεῖο καί τρόπαιο μέγιστο τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τοῦ διαβόλου καί ὅλης τῆς ἀντικειμένης φάλλαγγος». «Φρίττουσιν ο δαίμονες καί φυγαδεύονται τοτον τυπούμενον ρντες» θά μᾶς τονίσει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

Ὄχι μόνον νά προσκυνοῦμε, ἀλλά καί νά σημειώνουμε σωστά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐπάνω μας καί νά ζητοῦμε συγχρόνως τήν χάρη τοῦ Σταυρωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί πρῶτον. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θά μᾶς ὑπενθυμίσει: «Νά κάνεις τόν σταυρόν σου καί νά τόν σχηματίζεις ἐπάνω εἰς τό μέτωπόν σου, διότι ἔτσι δέν θά μπορέσει νά σέ βλάψει σέ κάτι ὄχι μόνο ἄνθρωπος πού συναντᾶς καί ὁ ὁποῖος ἐναντιώνεται σέ σένα, ἀλλά οὔτε καί αὐτός ὁ διάβολος, διότι σέ βλέπει νά φαίνεσαι παντοῦ ὁπλισμένος μέ αὐτά τά πνευματικά ὅπλα τά παντοδύναμα καί νικηφόρα».

Δεύτερον. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων στήν Τέταρτη Κατήχησή του καταθέτει καί αὐτός τήν δική του ἐμπειρία: «Μήν ντρεπόμαστε νά κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Ἀλλά καί ἐάν ἄλλος κρύβεται ἀπό τά μάτια τῶν ἄλλων ἀνθρώπων γιά νά κάνει τόν σταυρό του, σύ ὁ πιστός φανερά νά σφραγίζεις τό μέτωπό σου μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, ὥστε οἱ δαίμονες, ἀφοῦ βλέπουν τό σημεῖο τοῦ παντοδυνάμου Βασιλέως, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά φεύγουν μακρυά τρέμοντες».

Τρίτον. Ὁ Χριστιανός δέν ὀφείλει μόνο νά ἀσπάζεται τόν Τίμιο Σταυρό, οὔτε μόνο νά κάνει τόν σταυρό του, ἀλλά καί νά βιώνει τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ. Δηλαδή, νά ἀγωνίζεται νά ἀποφεύγει τήν ἁμαρτία, νά καλλιεργεῖ τίς ἀρετές καί τά χαρίσματα πού τοῦ δώρισε ὁ Θεός καί νά βιώνει στήν ζωή του τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά θυσιάζεται γιά τούς ἄλλους χωρίς ἀπαιτήσεις καί χωρίς ὑπολογισμούς. Ἡ ἀγάπη ἐν ἀληθείᾳ νά εἶναι ὁ γνώμονας στήν ζωή του. Ἔτσι θά ἁγιάζεται καθημερινά, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας. Μέ ἄλλα λόγια, διά τῆς μετανοίας θά καθαρίζει τήν καρδιά του καί θά φθάνει στόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί θά βλέπει τόν Θεό ὡς φῶς. Αὐτή εἶναι ἡ μέθοδος σωτηρίας, τήν ὁποία συνιστᾶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία : ἡ βίωση τοῦ Σταυροῦ.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μέ αὐτές τίς λίγες σκέψεις ἐπικοινωνώντας μαζί σας, θέλω νά ζητήσω ἰδιαιτέρως ἀπό σᾶς, τόν εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ, τίς δικές σας προσευχές, διότι ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου καί γιά ἕνα χρόνο ἀναλαμβάνω συνοδικά καθήκοντα στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παρακαλοῦσε τούς μαθητές του νά προσεύχονται γι΄ αὐτόν, πόσο μᾶλλον ἐγώ ὁ ἐλάχιστος ἔχω ἀνάγκη τῶν δικῶν σας προσευχῶν.

Προσευχηθεῖτε στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό νά χαρίζει στόν Ἐπίσκοπό σας πνεῦμα σοφίας καί συνέσεως, ἰσχύος καί δυνάμεως, διακρίσεως καί ταπεινώσεως, ἀνδρείας καί γενναιότητος, ὥστε νά δικαιώνει τίς προσδοκίες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά εἶναι μία μαρτυρία τοῦ ὀνόματός του μέσα σ΄ αὐτόν τόν συνεχῶς μεταβαλλόμενο κόσμο, νά κρατᾶ ἀνόθευτη τήν «ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθεῖσαν πίστιν», νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ καί νά ἔχει καλή ἀπολογία ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

Καί ἄς καταφεύγουμε πάντοτε στή βοήθεια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπαναλαμβάνοντας τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου: «Ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταροῦ μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς».

Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, σᾶς εὐχαριστῶ γιά τίς προσευχές σας καί εὔχομαι νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας κατά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος.

 

Εὐχέτης σας πρός τόν Σωτήρα Κύριο

Ο   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ   Σ Α Σ

Ο  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ