Εγκύκλιος 5 [Κατηχητικά 2019]

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μοῦ δίνεται καί πάλι ἡ εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς μεταφέρω λίγες σκέψεις γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς καί ἱεραποστολικῆς χρονιᾶς.

Ἄν πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἐνδιαφέρεται γιά τόν παράγοντα ἄνθρωπο, ὄχι μόνο ἀπό πλευρᾶς ὑλικῆς, ἀλλά κυρίως πνευματικῆς, διότι σκοπός της εἶναι ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου·

ἄν πάντοτε τήν ἀπασχολεῖ ἡ κατήχηση τοῦ πληρώματός της καί ἡ προσφορά τοῦ ἀνανεωτικοῦ της μηνύματός, πού εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»·

ἄν καθημερινά ἐξαγγέλει εὐκαίρως ἀκαίρως τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, «ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται» τό εὐαγγελίζεσθαι,

αὐτό συστηματικά, ἡ Ἐκκλησία, τό κάνει πραγματικότητα κατά τήν ἐποχή τοῦ φθινοπώρου καί τοῦ χειμώνα, μέ τίς κατηχητικές συνάξεις, τά κηρύγματα καί τίς ὁμιλίες πνευματικοῦ περιεχομένου καί ἐνδιαφέροντος.

Καί αὐτή ἡ κατήχηση, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ἰδιαιτέρως σήμερα, ἔχει σάν σκοπό τήν ἐσωτερική ἀνακαίνιση καί τήν μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν δέν γνωρίσουμε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως, ἄν δέν ἔλθουμε σ΄ ἐπαφή μέ τόν Χριστό, πῶς θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά Τόν γωρίσουμε; Πολύ δέ περισσότερο, πῶς θά δεχθοῦμε μέσα μας τήν σώζουσα χάρη πού ἀνακαινίζει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας; Καί, πόσο σίγουροι εἴμαστε ὅτι γνωρίζουμε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας; «Πῶς γνῶσιν ἔχομεν φωτός, τυφλοί ὄντες;»

Καί ἡ κατήχηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἔχει ὡς κίνητρο τήν ἀγάπη. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος κινούμενος ἀπό ἀγάπη γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἄρα καί ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κινούμενη ἀπό ἀγάπη ἀγκαλιάζει τόν κάθε ἄνθρωπο καί τόν ὁδηγεῖ στόν Χριστό χωρίς φανατισμούς, μισαλλοδοξίες, κ.ἄ.

Στά πλαίσια, λοιπόν, αὐτά καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας

 

Εὐχέτης σας πρός τόν Σωτήρα Κύριο

Ο   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ   Σ Α Σ

Ο  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ