Εγκύκλιος 12 [Κορονοϊός 2020]

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ λύπη σᾶς γνωρίζω ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος μέ τό ὑπ΄ ἀριθμ. 1371/619/17-3-2020 Ἐγκύκλιο Σημείωμα, κοινοποίησε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σισανίου καί Σιατίστης τήν ὑπ΄ ἀριθμ. 2867/Υ1 (ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020) Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020».

Κατόπιν τούτου, παρακαλῶ γιά τά κάτωθι:

Πρώτον. Σᾶς προτρέπω νά συμμορφωθεῖτε στίς ἐντολές τῆς Πολιτείας, προκειμένου να διασφαλισθεῖ ἡ ὑγεία τόσο ἡ δική μας ὅσο καί τῶν πιστῶν μας.

Δεύτερον. Σᾶς ὑπενθυμίζω κάποια μέτρα πού πρέπει ἀπαραιτήτως νά τηροῦμε ὅπως τό τακτικό καί ἐπιμελές πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι, τήν χρήση ἀπολυμαντικῶν ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα, τήν ἀπομάκρυνση ἀπό ὅποιον ἐμφανίζει ὁποιαδήποτε συμπτώματα ἀσθένειας, τήν καθαριότητα καί τόν σωστό ἐξαερισμό τῶν χώρων πού μᾶς περιβάλλουν, τήν ἀποφυγή ἀσκόπων μετακινήσεων, τήν χρήση γαντιῶν καί μασκῶν στίς ἐξωτερικές μας ἀσχολίες, κ.λ.π.

Τρίτον. Ἐπιδιῶξτε τήν παραμονή σας στό σπίτι, ἀπό ὅπου θά τελεῖτε μέ εὐλάβεια, προσοχή καί κατάνυξη τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (ἐκτός τῆς θ.Λειτουργίας). Εἶναι εὐκαιρία νά βιώσουμε καλύτερα τίς οἰκογε-νειακές μας στιγμές μαζί μέ τούς ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶμε καί μᾶς ἀγαποῦν. Εἶναι εὐκαιρία γιά διάβασμα, ξεκούραση, ἐνασχόληση μέ τίς οὐσιώδεις ἀξίες τῆς ζωῆς, κ.ἄ.

Τέταρτον. Καθότι τό 6ο ἄρθρο τῆς ὥς ἄνω Κοινής Ὑπουργικής Ἀποφάσεως ἐπιτρέπει τήν τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν σέ Ἱερούς Ναούς που ἔχουν ραδιοφω-νική ἤ τηλεοπτική ἀναμετάδοση, καθημερινά θά τελοῦνται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (πρωινές, ἀπογευματικές καί βραδυνές) σέ Ἱερούς Ναούς τῆς Πατρίδος μας πού ἀναμεταδίδονται ἀπό:

Τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης (Ἱεροί Ναοί Ἁγίου Δημητρίου καί Ἁγίου Νικολάου Σιατίστης): 103 fm,

Τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων: 102 fm,

Τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας: 97,9 fm.

Ἐπίσης ὑπάρχει καί ὁ Τηλεοπτικός Σταθμός «Ἅγιος Νικάνωρ» τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑΣ ἀπό ὅπου μεταδίδονται ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καθώς καί ἄλλες χριστιανικές ἐκπομπές.

Μέ τόν τρόπο αὐτό μπορεῖτε νά παρακολουθεῖτε ἀπό τό σπίτι σας τίς Ἱερές αὐτές Ἀκολουθίες καί νά συμμετάσχετε νοερά καί προσευχητικά. Ἔτσι θά εἴμαστε ὅλοι συντονισμένοι στήν κοινή προσευχή. Ἐξάλλου καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συμβουλεύει τήν ὥρα αὐτή: «Γονάτισε, στέναξε, παρακάλεσε τόν Δεσπότη Χριστό, νά γίνει ἵλεως. Καί μάλιστα, ὅταν τή νύχτα, πού ἄλλοι ἀναπαύονται, ἐσύ μέ δάκρυα τελεῖς νυκτερινή προσευχή, τότε περισσότερο σέ σπλαχνίζεται ὁ Κύριος. Κάνε αὐτό καί ἐσύ ὁ ἄντρας, ὄχι μόνο ἡ γυναίκα. Τό σπίτι νά γίνει ἐκκλησία» (ΕΠΕ, 16α, 98).

Πέμπτον.    Χρειάζεται νά ἔχουμε ἀκλόνητη πίστη καί ἀπόλυτη ἐμπιστο-σύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δέν φοβόμαστε, ἀλλά προσέχουμε!

Ἐκτον. Οἱ Ἱερεῖς καλοῦνται νά σταθοῦν δίπλα στόν κόσμο. Αὐτή εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἐκκλησίας. Κανένα δέν πρέπει νά μείνει μόνος του. Κανένας δέν πρέπει νά νοιώθει μόνος του. Οἱ Ἐφημέριοι, ὡς ὑπεύθυνοι τοῦ ποινίου πού τούς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, θά βοηθήσουν ὥστε οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται σπίτι τους νά μήν αἰσθάνονται ἀπομονωμένοι, ἀλλά κάποιοι τούς νοιάζονται καί εἶναι κοντά τους σέ ὁ,τιδήποτε χρειασθοῦν.

Ἔβδομον. Οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί, κατά τό πρόγραμμα πού κάθε Ἐφημέριος θά βγάλει, ὥστε νά μπορεῖ ὁ λαός μας, ἰδιωτικά, να ζητᾶ τήν εὐλογία καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ὄγδοον. Σᾶς παρακαλῶ νά βοηθήσουμε τούς ἀρμοδίους φορεῖς νά διεκπεραιώσουν τίς ἐργασίες τους. Νά σεβόμαστε τούς λειτουργούς τῆς ὑγείας, τούς πολιτικούς ἄρχοντες, τά Σώματα Ἀσφαλείας, ὅσους ἔχουν ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν ἀσφάλειά μας, καθώς καί τούς ἐργαζομένους στίς διάφορες ὑπηρεσίες καί καταστήματα. Ἡ καλωσύνη, ἡ ταπείνωση, ἡ πειθαρχία, ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός, ἡ πίστη πού δίδει ἐλπίδα ἡ ὁποία «δέν καταισχύνει ποτέ», τό γνήσιο ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι σημαντικά στηρίγματα τῆς κοινωνίας μας πού παλεύει μέ τήν πανδημία.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους, σᾶς εὐχομαι καλό τό ὑπόλοιπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἱκετεύοντας τόν Θεό, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, νά ἀφαιρέσει τό βαρύ αὐτό φορτίο πού πλήττει τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο.

Εὐχέτης πρός τόν Εὔσπλαχνο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό

Ο   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ   Σ Α Σ

Ο  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ