Εγκύκλιος 18 [Προτρεπτική Ιερέων Δεκαπενταύγουστος 2020]

Σεβαστοί Πατέρες, (Σεβαστές Γερόντισσες),

Ἐάν πάντοτε καλούμαστε τίμια καί εὐσυνείδητα νά ἐπιτελοῦμε τά καθήκοντά μας, ὡς Ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πολύ περισσότερο ἰσχύει αὐτό γιά τήν περίοδο αὐτή τοῦ δεκαπενταυγούστου, περίοδο κατά τήν ὁποία ἡ πατρίδα μας διέρχεται δύσκολες στιγμές.

Ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Πόλη τῶν ὀνείρων μας (τή Βασιλίδα Πόλη, τήν Κωνσταντινούπολη), ὁ κάλλιστος Ναός τῆς Ὀρθοδοξίας, τό πανσέβαστο καί διεθνῶς θαυμαζόμενο κόσμημα τῆς χριστιανικῆς πολιτείας, ἔχει πλέον μετατραπεῖ ἀπό μουσειακό καί πολιτισμικό χῶρο σε ἰσλαμικό τέμενος, κατόπιν ἐπαχθοῦς ἀποφάσεως τοῦ τουρκικοῦ κράτους, πέραν ἀπό κάθε εἴδους αἴσθηση δικαίου ἤ πολιτισμικῆς εὐαισθησίας. Καί αὐτό δείχνει «τήν ἀδηφαγία τῆς καταστροφικῆς δύναμης τοῦ φανατισμοῦ» τῶν γειτόνων μας.

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἐπειδή εἴμαστε ἄρρηκτα καί ἀδιαπραγμάτευτα συνδεδεμένοι μέ τή δική μας «Ἁγιά Σοφιά», δέν μποροῦμε νά μένουμε μέ σταυρωμένα χέρια. Ἐμεῖς οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, ὁ εὐλογημένος λαός τοῦ Θεοῦ, θά ἀντιδράσουμε ὅπως ἁρμόζει σέ Ρωμηούς· δηλαδή μέ καθημερινή, θερμή καί ἔμπονη προσευχή στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν προστάτιδα τῆς Βασιλίδος Πόλεως Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὥστε νά οἰκονομήσουν τά συμφέροντα γιά τήν κληρονομία Τους, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα καί τή στάση τῶν ἱσχυρῶν τῆς γῆς ἀπέναντι στόν ἱερό αὐτό χῶρο. Παρακαλοῦμε καί δεόμεθα, ὅπως τόσο τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὅσο καί πάνδημος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά ἀπολαμβάνει τήν σκέπη καί τή μέριμνα καί τή φροντίδα Ἁγίου καί Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας. Ἐπίσης προσευχόμαστε, ὥστε ὁ Θεός νά φωτίζει τούς ἀρμοδίους, προκειμένου ἡ Ἁγία Σοφία τῶν προσδοκιῶν μας νά ἐπιστρέψει σύντομα στή λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, πού εἶναι καί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖον κτίσθηκε.

Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, εἰς τό ἑξῆς, σέ κάθε Θεία Λειτουργία καί ἀμέσως μετά τό ὁρισμένο ἀπό τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας Κοντάκιο, θά ψάλλεται ἀπό ὅλους, Κλῆρο καί λαό, τό Κοντάκιον «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ», μέχρι νεωτέρας. Καλεῖστε νά ἐξηγήσετε στό ἐκκλησίασμα τήν παραπάνω προσθήκη στό Τυπικό. Ὅποιος θέλει, μπορεῖ νά προσθέσει στά Ἀπολυτίκα τῆς Θείας Λειτουργίας τό Ἀπολυτίκιο τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ («Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου») ἤ ἄλλων Ἁγίων κατά τό δοκοῦν.

Σᾶς παρακαλῶ καί γιά τά κάτωθι, τώρα πού ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς νηστείας:

  1. Καθημερινά νά τελεῖτε στόν Ἱερό Ναό τόν Ἑσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ τόν (μικρό ἤ μεγάλο) Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, σύμφωνα μέ τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνημερώσετε τούς ἐνορίτες σας γιά τήν Ἱερά Ἀκολουθία καί τόν ἀκριβῆ χρόνο ἐνάρξεως. Σᾶς συνιστῶ, ἀδελφικά καί πατρικά, νά μήν ξεχνᾶτε καθημερινά, ὅλο τόν χρόνο, στό σπίτι σας, μπροστά στίς ἅγιες εἰκόνες, νά ψάλλετε τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἀκόμη, κάθε βράδυ, μαζί μέ τό Ἀπόδειπνο νά ἀναγινώσκετε καί τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν της. Θά ἔχετε τήν εὐλογία καί τή χάρη τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία θά σκεπάζει ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειά σας.
  2. Πρός ὄφελος τῶν ἐνοριτῶν σας, θά πρέπει νά λειτουργεῖτε πιό τακτικά τή χρονική περίοδο αὐτή καί ἴσως καθημερινά. Εἶναι μία θυσία καί μία προσφορά πού παρέχει ὄμως πολλές εὐλογίες.
  3. Μέσα στά πλαίσια αὐτά τῆς Θείας Λατρείας, μπορεῖτε νά κάνετε καί μία σύντομη  Ἱερά Ἀγρυπνία, προετοιμάζοντας ἔτσι, τούς πιστούς σας γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας, ἐκζητῶντας συγχρόνως τό θεῖον ἔλεος, τήν προστασία καί τή βοήθειά της τίς δύσκολες αὐτές στιγμές ὧρες πού διανύει ἡ πατρίδα μας. Μπορεῖτε, ἀκόμη, νά καθιερώσετε καί τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.
  4. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι:

– ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΓΑΜΟΙ καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου,

– ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορ-φώσεως τοῦ Σωτῆρος καί τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

  1. Νά προσέξουμε τή νηστεία. Ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου εἶναι ἀλάδωτη καθημερινά, ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς. Νά τήν τηρήσουμε πρῶτα ἐμεῖς, ἀφοῦ προηγουμένως ἐνημερώσουμε τόν λαό μας γιά τή σημασία αὐτῆς τῆς νηστείας. Πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἐνημερώσουμε τούς διαφόρους Συλλόγους, ἀλλά καί τούς Χριστιανούς μας πού μετέχουν στίς πανηγύρεις τῶν χωριῶν μας, νά μήν καταλύουν τή νηστεία τήν παραμονή τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς, μέ ἀποτέλεσμα οὐδείς τήν ἑπομένη ἡμέρα νά μπορεῖ νά κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
  2. Νά προτρέψουμε τούς πιστούς γιά τή συμμετοχή τους στά Μυστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας.
  3. Ἐάν ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός σας Ναός, νά τόν ἐτοιμάσετε κατάλληλα γιά τήν πανήγυρη (καθαριότητα, στολισμός εἰκόνων, εὐπρέπεια ὅλου τοῦ Ναοῦ). Ἀκόμη, νά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς παραμονῆς καί τῆς κύριας ἡμέρας.
  4. Γνωρίζω τήν κούραση τῶν ἡμερῶν, καθώς καί τίς θυσίες στίς ὁποῖες ὑποβάλλεσθε γιά νά ἐξυπηρετεῖτε τίς κενές Ἐνορίες. Ὅμως, ἀγαπητοί μου συμπρεσβύτεροι, δέν διακονεῖτε ἁπλά μία κενή Ἐνορία, ἀλλά τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος, στά πρόσωπα τῶν ἀπομονωμένων κατοίκων, περιμένει τήν παρηγοριά, καθώς καί τή λατρεία καί τή δοξολογία πρός τόν ἀληθινό Θεό. Ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν λιγοστῶν κατοίκων αὐτῶν ἀνεβαίνει ὡς θυμίαμα στόν Θρόνο τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, πού ἀντιδωρίζεται ἀπό Αὐτόν μέ πλούσια τή θεία χάρη καί τήν εὐλογία Του.

Μέ τόν τρόπο αὐτό, μᾶς δίδεται καί πάλι ἡ εὐκαιρία νά βοηθήσουμε τίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν γιά μία πνευματική ἀποτοξίνωση, νά τίς ξεκουράσουμε μέ τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί νά τίς θρέψουμε μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά τίς ὁδηγήσουμε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά προβάλλουμε σέ ὅλους μας, ὡς πρότυπο γιά τή δική μας ζωή, τή Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί τή δική μας Μητέρα, τήν Παναγία.

Εὐχηθεῖτε γιά τήν πατρίδα μας …

Εὔχομαι νά ἔχετε πάντοτε πλούσια στή ζωή σας, στήν οἰκογένειά σας καί στούς ἐνορῖτες σας (καί στίς Ἱερές Μονές, πού εἶναι οἱ φάροι τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἄνυδρη, δηλητηριασμένη καί μεμολυσμένη ἐποχή μας) τήν εὐλογία τῆς Παναγίας. Σᾶς παρακαλῶ δέ νά εὔχεσθε καί γιά τήν ἐλαχιστότητά μου, τόσο στό Ἱερό Θυσιαστήριο, ὅσο καί στίς κατ’ ἰδίαν προσευχές σας.

 

Εὐχέτης ὑπέρ ὑμῶν πρός Κύριον

Ο   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ   Σ Α Σ

Ο  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ