Εγκύκλιος 20 [Κατηχητικά 2020]

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μοῦ δίνεται καί πάλι ἡ εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς μεταφέρω λίγες σκέψεις γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς καί ἱεραποστο-λικῆς χρονιᾶς.

Ἄν πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἐνδιαφέρεται γιά τόν παράγοντα ἄνθρωπο, ὄχι μόνο ἀπό πλευρᾶς ὑλικῆς, ἀλλά κυρίως πνευματικῆς, διότι σκοπός της εἶναι ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου·

ἄν πάντοτε τήν ἀπασχολεῖ ἡ κατήχηση τοῦ πληρώματός της καί ἡ προσφορά τοῦ ἀνανεωτικοῦ της μηνύματος, πού εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»·

ἄν καθημερινά ἐξαγγέλει εὐκαίρως ἀκαίρως τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, «ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται» τό εὐαγγελίζεσθαι,

αὐτό συστηματικά, ἡ Ἐκκλησία, τό κάνει πραγματικότητα κατά τήν ἐποχή τοῦ φθινοπώρου καί τοῦ χειμώνα, μέ τίς κατηχητικές συνάξεις, τά κηρύγματα καί τίς ὁμιλίες πνευματικοῦ περιεχομένου καί ἐνδιαφέροντος.

Καί αὐτή ἡ κατήχηση, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ἰδιαιτέρως σήμερα, ἔχει σάν σκοπό τήν ἐσωτερική ἀνακαίνιση καί τήν μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν δέν γνωρίσουμε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως, πῶς θά ἀντιμετωπί-σουμε τήν προπαγάνδα καί τό ψέμα;

Ἄν δέν ἔλθουμε σ΄ ἐπαφή μέ τόν Χριστό, πῶς θά ἔχουμε τή δυνατότητα νά Τόν γωρίσουμε;

Ἄν δέν μάθουμε, πῶς θά ἐφαρμόσουμε;

Καί ἄν δέν ἐφαρμόσουμε, πῶς θά γίνουμε καλύτεροι;

Καί ἄν δέν γίνουμε καλύτεροι, πῶς θά σωθοῦμε καί πῶς θά σωθεῖ ὁ τόπος μας; Πῶς θά ξεφύγει ἡ Ἑλλάδα μας ἀπό τήν κακοδαιμονία πού τήν κατατρέχει; Πῶς θά ἀνασάνουμε; Πῶς θά ζήσουμε;

Πολύ δέ περισσότερο, πῶς θά δεχθοῦμε μέσα μας τή σώζουσα χάρη πού ἀνακαινίζει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας; Σέ τελική ἀνάλυση, πόσο σίγουροι εἴμαστε ὅτι γνωρίζουμε τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας; «Πῶς γνῶσιν ἔχομεν φωτός, τυφλοί ὄντες;»

Ἡ διδασκαλία τῆς πίστεώς μας, λοιπόν, εἶναι μία διαδικασία πού ἀποσκοπεῖ ἀποκλειστικά στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί κατ΄ ἐπέκταση βοηθᾶ στήν καθημερινότητά του καί στόν πολιτισμό. Σκοπός της ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στόχος της ὁ Οὐρανός καί ἡ αἰώνια κληρονομιά τοῦ Παραδείσου.

Καί ἡ κατήχηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἔχει ὡς κίνητρο τήν ἀγάπη. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος κινούμενος ἀπό ἀγάπη γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ἄρα καί ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κινούμενη ἀπό ἀγάπη ἀγκαλιάζει τόν κάθε ἄνθρωπο καί τόν ὁδηγεῖ στόν Χριστό χωρίς φανατισμούς καί μισαλλοδοξίες.

Στά πλαίσια, λοιπόν, αὐτά ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας συνεχίζει καί φέτος ἐν μέσῳ πανδημίας τήν προσφορά τῆς φωτεινῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ ἀνεξαιρέτως σέ ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τήν γνωρίσουν.

Α) Τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῶν Ἐνοριῶν τῆς ἐπαρχίας μας θά λειτουργήσουν κανονικά, πάντοτε βέβαια ἀκολουθώντας τά ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας καί ὑγιεινῆς πού ἔχουν θεσπισθεῖ. Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων θά πραγματοποιηθεῖ μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό τήν Κυριακή 11 Ὀκτωβρίου.

Β) Τά Ἑσπερινά Κηρύγματα πού γίνονται στίς κατά τόπους Ἐνορίες θά πραγματοποιηθοῦν ὅπως κάθε χρόνο.

Γ) Οἱ συναντήσεις τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας ἀρχίζουν τή Δευτέρα 5 Ὀκτωβρίου καί θά πραγματοποιοῦνται κάθε Δευτέρα καί ὥρα 8 τό ἀπόγευμα.

Δ) Ἡ Σχολή Γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας θά ἀρχίσει τά μαθήματά της τήν Δευτέρα 2 Νοεμβρίου καί κάθε πρώτη Δευτέρα τοῦ μῆνα.

Ε) Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ἔχει ἤδη ἀρχίσει τά μαθήματά της, τά ὁποῖα διεξάγονται σέ ἕνα ὄμορφο καί ζεστό κλῖμα ἀσφάλειας καί ἐπαγγελματιστμοῦ, δίνοντας στούς μαθητές ὅλα τά κατάλληλα ἐφόδια γιά τήν πρόοδό τους.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας γιά φέτος ἔχει προγραμματίσει νά συμμετάσχει, πρῶτα ὁ Θεός, στό Ἑσπερινό κήρυγμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα, στή Σύναξη Νέων κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα, στή Σχολή Γονέων κάθε πρώτη Δευτέρα τοῦ μῆνα καί ὅπου ἀλλοῦ ἐπιτρέψει τό ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ.

Σᾶς παρακαλῶ πολύ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά μήν ἀφήσουμε νά χαθεῖ ἄλλη μία χρονιά μακρυά ἀπό τόν Χριστό καί τή φωτεινή διδασκαλία Του. Ἄς μήν νοιώθουμε τόν Θεό ὡς κάποιον πού ὑποχρεοῦται νά μᾶς κάνει τά χατήρια, ἀλλά νά Τόν ἔχουμε ὡς κέντρο τῆς ζωῆς μας. Ὅλη ἡ ζωή μας νά εἶναι ζωή Χριστοῦ, ἀφοῦ ἀνήκουμε σ΄ Αὐτόν πού μᾶς ἐξαγόρασε μέ τό Αἷμα Του ἐπάνω στό Ξύλο τοῦ Σταυροῦ.

Εὔχομαι καλό φθινόπωρο καί ὁ Θεός νά σᾶς δίδει δύναμη, ἐνίσχυση καί φωτισμό στήν πορεία τῆς ζωῆς σας πρός τόν Οὐρανό.

 

Εὐχέτης σας πρός τόν Σωτήρα Κύριο

Ο   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ   Σ Α Σ

Ο  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ