Εγκύκλιος 6 [Έρανος Αγάπης 2019]

Καθώς, ἀδελφοί μου, πλησιάζουμε νά γιορτάσουμε τήν ἑορτή τῶν Χρι-στουγέννων, πού εἶναι κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, «ἡ μητρόπολις πασῶν τῶν ἑορτῶν», ἀκούγεται ἰδιαίτερα στά ἀφτιά μας ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:

«ἰλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός».

Ὁ Χριστιανός, τονίζει ὁ Ἀπόστολος, δίνει ἀφειδώλευτα, σκορπίζοντας τήν ἀγάπη του παντοῦ, σέ κάθε ἄνθρωπο. Ὅσο ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο, τόσο δέχεται πλούσια τήν ἀγάπη καί τά δῶρα τοῦ Θεοῦ. «Δέν βοηθᾶ ὁ Χριστιανός μέ τήν βία» θά συμπληρώσει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης «οὔτε ἀκόμη μέ λύπη ἤ ἀπό οἶκτο γιά τήν δυστυχία τοῦ ἀδελφοῦ, ἀλλά μέ ἰλαρότητα καί μέ προθυμία».

Ὅπως ὁ Χριστός, ἀπό ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο, ἔτσι καί ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ μιμεῖται τόν Χριστό καί προσφέρει τήν ἀγάπη του μέ χαρά καί μέ προθυμία ψυχῆς.

Μέ χαρά καί μέ προθυμία, γιατί ἀναγνωρίζουμε πώς αὐτά πού ἔχουμε στά χέρια μας δέν εἶναι δικά μας, ἀλλά τοῦ Θεοῦ, πού «ἀνατέλλει τόν ἥλιον ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους».

Μέ χαρά, διότι στό πρόσωπο τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν βλέπουμε πάντοτε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. «Εἶδες τόν ἀδελφόν σου; Εἶδες Κύριον τόν Θεόν σου».

Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θά προσθέσει: «Ὁ πτωχός εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνοίγει τά χέρια του καί ζητάει τήν βοήθειά σου· ὁ Χριστός ὅμως λαμβάνει αὐτήν τήν βοήθεια».

Χαρακτηριστικός καί συγχρόνως αὐστηρός θά εἶναι ὁ Μέγας Βασίλειος: «Αὐτά πού κρατᾶμε στίς ἀποθῆκες μας ἀνήκουν σ’ αὐτούς πού δέν ἔχουν».

Θά πρέπει, λοιπόν, νά χαιρόμαστε, γιατί ἡ βοήθεια πού προσφέρουμε καταλήγει στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, καί τά δικά μας χέρια ἁγιάζονται καί γίνονται χέρια Θεοῦ. Τά ἀγαθά μας εὐλογοῦνται καί πληθύνονται. Ζοῦμε ἔντονα τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί ἔχουμε ἀνέλπιστη περίσσεια ἀγαθῶν, ὥστε νά «περισσεύομεν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν».

Σᾶς τά λέγω αὐτά, ἀδελφοί μου, σήμερα, παραμονές τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, γιά νά σᾶς καλέσω σέ ἕναν πνευματικό συναγερμό καί σέ μία ἱερή συμμετοχή στήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν συλλογή χρηματικῶν ποσῶν μέ ἀποκλειστικό σκοπό τήν παροχή βοήθειας στούς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ. Ὅ,τι θά προσφέρουμε θά γίνει:

ψωμί γιά τόν πεινασμένο,

βοήθεια γιά τόν φυλακισμένο,

στήριγμα στήν τρίτη ἡλικία,

ἀνακούφιση στόν ἀσθενή,

ἐνίσχυση στά νειᾶτα,

προσφορά στόν κάθε ἕνα ξεχωριστά ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ καί ἀδελφό δικό μας.

Εἶμαι βέβαιος πώς θά δώσετε καί πάλι τό παρόν βοηθώντας καί διακονώντας μέ ἰλαρό τρόπο ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη.

Σᾶς εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί σᾶς ἀσπάζομαι στό ὄνομα τοῦ νηπιάσαντος γιά ὅλους μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καλά Χριστούγεννα !!!

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ   Σ Α Σ

Ο  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ